Praktisk bildebruk via bildevalg, bildeaktiviteter og bildekraft

Bilder i utviklingsarbeid, pedagogisk bildebruk, symbolbruk i indre arbeid - eller visuell nytenkning i innovasjonsarbeid?

Nettvideo fra mars i 2014. Bildeteknologien utvikler seg raskt videre. 
Undersiden, "Visste du" at i topp-menyen, får frem utviklingen.

Bilder som forenkler, frigjør og fornyer

- fordelt på tjenestespekteret foredrag, kurs, seminarer, prosjekter,
  personlig og pedagogisk veiledning

Visuell Refleksjon er spent ut mellom visuell nytenkning og digital verdiskaping. Vår visuelle gründerånd rendyrker metablikkets mestringslidenskap: Sammen med kunden strekker vi hals mot skuelysten, for lettere å tenke over det å se. Men hva får kundene ut av vår visuelle utviklingskompetanse for læringsrettet bildebruk, utviklende symbolbruk og innovativ intuisjon? Firmaets utvikling har gått fra mediepedagogikk og kunstpedagogikk til visuell foredling via informasjonsfilosofi og pedagogisk filosofi. Slik spisser vi fokuset mot visuell foredling av læringsbevisste bildevalg, utviklingsorientert symbolikk og fornyende visualiseringsmetodikk.

Som tilbyder av visuelle tjenester står vi for trening i visuell refleksjon som bedre forbedringsevne via visuelle refleksjonsoppgaver og reflekterte samtaler om bildespråk som nøkkelspråk. Vi forener det erfaringsnært motiverende i visuelle grubleoppgaver med det praksisnært yrkesrelevante, eller personlig symbolske, i både lærerik og utviklende bildekommunikasjon. Så hvorfor er din og min kreativ glede viktigere enn fortidens bergkunst eller nåtidens kroppskunst? Det er fordi det er viktig å fange den rette stemningen, den kontekstavklarende verdien i situasjonen eller de rette øyeblikkene for relevans eller autentisitet. Visuell refleksjon trenger vi når vi tegner, maler eller praktiserer pedagogisk fotografering. Men er du ute etter læringsbevisste bildevalg som sanne lettelser for hjernen eller personlig motivjakt via indre bilder som frigjørende klarhet for hjertet?

Fruktbar organisasjonslæring, via endringsarbeid mellom team- og organisasjonsnivå, skjer alltid på visuelle premisser. Innovativ visualisering, som digital synlighet eller spisset synsinformasjon uansett visningsflate, er noe vi foredle via kundens medvirkning og læringssamfunnets bildespråk. Å reflektere rundt videosekvenser med deg selv, å fokusere veiledningsbasert på videoobservasjon av deg selv i et selvorganisert team, åpner opp for å ta i bruk ikke-verbal atferd som en smartere kilde til emosjonell intelligens for interaksjonskvalitet, reaksjonskvalitet og relasjonsarbeid som kvalitetsarbeid i smidige organisasjoner. Visualisering i endringsarbeid krever visuell utviklingskompetanse, bildespråk som utviklende nøkkelspråk uansett hva vi ønsker å tilføre kvalitet. Derfor kombinerer vi gjerne pedagogisk drama med videoobservasjon, veileder både personer i deres indre arbeid og grupper i ønsket utviklingsarbeid.

Visuell Refleksjon er et visualiseringsfirma med spesialkompetanse i praktisk bildekommunikasjon, spisskompetanse i lærerike bilder og utviklende symbolikk. Vår spesialiserte veiledning handler om visuell kommunikasjon som nøkkelkommunikasjon. Å spisse vår og andres bildekraft vil si kursing og coaching i pedagogisk bildebruk og personlig symbolbruk. Dette gjør vi via pedagogisk og personlig veiledning for læreringsrettet og utviklingsorientert visualiseringsmetodikk. Fremtidens visuelle tenkning avhenger av vekstorientert nytenkning og nyskaperrisiko. En vekstorientert tenkemåte handler om en kreativ balansegang mellom tidsåndens bildebruk og visuell nytenkning som fornyelse av innovativ tenkning. 

Vår prioriterte satsning er å hjelpe frem andres visualiseringsløsninger, tilby metodedesign for ønsket visualisering eller produksjon av synlighet som profilering, læremidler eller læringsressurser: Tradisjonell designer, instruksjonsdesigner, didaktisk designer, didaktisk regissør eller coach i veiledningsbasert videoobservasjon, er dermed en bukett roller kunden kan velge ut fra. Bildespråk som nøkkelspråk er vår styrke. Den utnytter vi via visuell metodeveiledning for læringsarbeid, indre arbeid og innovasjonsarbeid: Spisset fokus, metagenial posisjonering og innovativ visualisering er våre verdier.

Før du holder mobilen i portrettmodus med et bortvendt ansikt: Bilder kan svært ofte tilby innsikt i en vanskelig virkelighet, både på et indre og det ytre plan. Visuell Refleksjon bidrar derfor gjerne til refleksjonssamtaler i så vel indre arbeid som pedagogisk utviklingsarbeid. Via bildekraft som innovasjonskraft bistår vi selvstartere og gründerbedrifter med deres mestringsorienterte ytelser som mentale prestasjoner. Vi vet at lyset er din beste venn og fiende når du fotograferer, at det vanskeligste er å være ærlig over for deg selv når du vet, at du er det lys du kan spre via din indre og ytre visualisering - at risikovilje koster og prosjekters risikoprofil utfordrer.

Å se "det å se" er ikke en nisje i nisjen, men det best mulige utgangspunktet i utviklingsforholdet mellom kunsten å vise ditt indre blikk og andres syn på deg som seende. Vi foredler ikke ustoppelig suksess, men går uanstrengt fra produktiv metakraft til didaktisk designspråk som lærerikt særspråk via sanne lettelser for hjernen - eller frigjørende symbolspråk som forløsende klarhet for hjertet. På våre kurs er vi interessert i deltakernes behov for personlig vekst. Derfor ser vi med nye øyne på indre bilder som personlig symbolbruk - inspirerer andre til å flytte indre grenser med gleden i behold.

Samlingen av "publiseringer" via topp-menyens "Visste du" at, synliggjør vår holdning til visuell utviklingskompetanse som metakompetanse. Alle suksessnøkler må slipes via visualisering, og all fremgang, som blir til mer fremgang, skyldes metakompetanse. Dermed kommer vi ikke utenom visuell refleksjon som nøkkelkvalifikasjon - uansett personlige utviklingsbehov eller pedagogiske bruksområder.

Vi utvider læringsbegrepet via læringsrettet bildeforståelse og kombinerer visuell didaktikkforståelse og pedagogisk utviklingsarbeid med læringssamfunnets bildespråk. Vår spisskompetanse tar hensyn til din indre bildeevne og ytre visualiseringsevne. Vi stimulerer din visuelle refleksjon til selv å få øye på ditt bildsyn eller organisasjonen til å finne dets pedagogiske bildespråk. Men hvordan foredler vi så din, skolens eller bedriftens bildekraft som relevant metakraft - uansett personlig vekst eller pedagogisk utvikling for å nå andre mål?

Mange kunstnere både ser og får oss andre til å se. Vi er opptatt av visuell refleksjon som evnen til å se oss selv som synsorienterte vesener. Å redigere våre kunder vakrere, eller teste flest mulig øyne, har lite med den intersubjektive synsprosessen å gjøre. Foredlingen av bildeforløp som utviklingsforløp eller gründervekst på visuelle premisser skjer via det å se oss selv som seende.

Litt selvironisk kan mange derfor påstå at Visuell Refleksjon ikke ser "annet enn bilder", uansett hva vi snakker om. Det skyldes at den indre virkeligheten er mye viktigere enn den ytre, samt at det ubevisste overgår det bevisste. Å utnytte det underbevisste, via de mer intuitive sidene av oss selv, utvikler menneskelige ressurser. At vi vender blikket innover - uansett formål i vårt mentale liv - er et visuelt vilkår for fantasi, mental visualisering og menneskelig forestillingskraft. Men noen gjør det bevisst for å bli bedre eller for å skape, mens andre ubevisst for å dvele ved sin utilstrekkelighet.

Vår hensikt er visualisering på dine premisser

Visuell Refleksjon er for indre - og ytre visualisering. Vi løfter blikket mot bildespråk som læringsspråk, utviklingsspråk og innovasjonsspråk - eller bildespråk som metaspråk. Vi støtter deg i å utnytte din bildeevne ut fra din visjonære intensjon eller innovative intuisjon. For nye bilder tar de bildene du allerede har og skaper nye bilder i ditt indre. I innovasjonsarbeid kan din intuitive åpenhet fikseres modigere på nyttig nysgjerrighet eller dristigere mulighetssans. Vi tilpasser oss organisasjonsbildet, din hensikt med å forbedre, og foredler andres forestillingskraft som enten livskraft eller innovasjonskraft. Dette som enten pedagogisk, personlig eller innovativ støtte til din egen drivkraft som visuell kildekraft. 

Visuell utviklingskompetanse som visuelle hensyn
til læring, personlig vekst og fornyelse av fornyelse

 1. indre arbeid
 2. utviklingsarbeid
 3. forbedringsarbeid
 4. innovasjonsarbeid
 5. pedagogisk arbeid
 6. informasjonsarbeid
 7. læringsressurser
 8. markedsføring 
 9. læremidler
 10. filmarbeid

     

Visualisering som personlig symbolbruk og pedagogisk bildebruk

I pedagogisk veiledning kan vi sammen rette fokuset mot bildevalg, støtte deg i å nå din egen bildeevne, og via deg, andres læringsevne og læringsbevisst visualiseringevne. I personlig veiledning, i din motivjakt som kilde til egenutvikling, vil indre bilder stå sentralt. Og stoler du på dine nye bilder, kan du se egen visualiseringsevne som kilde til nytenkning og nyskaping. For i det avgjørende læringsbehovet, i den vanskelige åpenheten eller i innovasjonslysten, er det alltid et fruktbart forhold mellom visuell refleksjon og reflektert visualisering. 

Vår holdning til veiledning, finnes i menyen til venstre.

For å kunne veilede justerer vi vår veilederstil ut fra oppdragsgivers behov. Fremsynt utvides kundens praktiske bildeevne. Praksisnært rettes blikket mot hensikten med å visualisere nye ideer i innovasjonsarbeid, av noen, mens andre ser på bildeforløp som enten utviklingsforløp i indre arbeid eller læringsforløp i pedagogisk arbeid. Vi hjelper frem relevant bildebruk som forlengelse av kundens bildesyn: Hva hviler dine bildevalg på? Hvilke visuelle hensyn foretrekker du å ta? Hva egner seg når visuell kommunikasjon skal omsettes til praktisk bildekommunikasjon for læringsformål eller utviklingsbehov?

               

Innovativt bildesyn, utviklende bildeevne som visualiseringsevne

Er skolens bildebruk en kilde til visuelle forenklinger? Er våre tjenester for kommunikasjonselitens emosjonelle topptrening eller dedikerte yrkesutøveres prestasjoner? Alle kan få glede av personlig eller pedagogisk veiledning. Bildebruk gir raskere inntrykk av sammensatte hendelser, dynamisk kompleksitet eller kompliserte tilstandandsrapporter - skaper engasjement for oversikt og sammenheng i ledelse, læring og utvikling. Bilder skjerper oppmerksomheten og nysgjerrigheten til fordel for bedre forståelse, relevante ferdigheter og nyttige verdier. Det skal ikke sterkere briller til for å se effekten av riktige bildevalg. I kunnskapsnorge er det mulig å ta visuelle hensyn i samtlige undervisnings-, forsknings-, utviklings- og formidlingsaktiviteter. Slik forenkler vi forgreningen av våre forretningsområder: 

Indre arbeidPedagogisk arbeid   Innovasjonsarbeid

Vårt bildesyn kan inspirere deg på din utviklingsvei, motivere bedrifter til flere visuelle mestringsstrategier, få innovatører til å utnytte sin bildekraft bedre som innovasjonskraft. Vi sprer visuell ideutvikling via vårt tjenestetilbud. Læringsrettet bildemetodikk og utviklingsorienterte bildeforløp er eksempler på lærerik bildebruk og indre motivjakt i personlig vekst. Hvor raskt kan bedre bildevalg bidra til å utvikle organisasjonslæring via bildespråk som læringsspråk - videreutvikle læringssamfunnets bildespråk som egnet metaspråk? 

Tenk deg om Trenger du et praktisk bildespråk som nyttig bildebevissthet i læring, utvikling eller fornyelse? Hvilke nøkkelbilder må til for å overbevise andre? Har du et egnet bildespråk som metaspråk for innovasjonsarbeid? Hvordan kan visuell refleksjon få oss til å forstå hvordan vi ser på oss selv og verden? Er din bildesymbolikk egnet i ditt personlige utviklingsarbeid? Når fungerer veiledningsbasert videoobservasjon som verktøy for utvikling av yrkespraksis? Hva med bedriftsintern opplæring i læringsrettet bildeforståelse? Hvordan bør skolen provosere til bildero i bildeforbrukets tidsalder? Hvordan får vi frem "nøkkelbilder" på en gründer-ide, via stimulerende bildespråk og inspirerende bildevalg? Hva med fasadekommunikasjon i storformat i anledning av en kampanje, nylansering eller åpning?

Visuell Refleksjon har avsluttet "Visste du"50at. Men samtlige "publikasjoner" frem til 01.07.16,
er fortsatt å finne som glimt av nyheter og historiske tilbakeblikk via det løpende nyhetsbildet fra 07.07.2013.

Bildene er mektige. De kan endre din indre virkelighet og vår ytre. Du kan lese mer ved å klikke i menyen til venstre.

 

Marek Wielgosz,
foredler av intuitiv åpenhet via bildekraft som innovasjonskraft,
innovasjonsleder for innovativ visualiseringsmetodikk og innovatør av visuell fornyelse for fornyelse 

Copyright © Visuel Refleksjon

Bilder i utviklingsarbeid, pedagogisk bildebruk, symbolbruk i indre arbeid - eller visuell nytenkning i innovasjonsarbeid?

Nettvideo fra mars i 2014. Bildeteknologien utvikler seg raskt videre. 
Undersiden, "Visste du" at i topp-menyen, får frem utviklingen.

Bilder som forenkler, frigjør og fornyer

- fordelt på tjenestespekteret foredrag, kurs, seminarer, prosjekter,
  personlig og pedagogisk veiledning

Visuell Refleksjon er spent ut mellom visuell nytenkning og digital verdiskaping. Vår visuelle gründerånd rendyrker metablikkets mestringslidenskap: Sammen med kunden strekker vi hals mot skuelysten, for lettere å tenke over det å se. Men hva får kundene ut av vår visuelle utviklingskompetanse for læringsrettet bildebruk, utviklende symbolbruk og innovativ intuisjon? Firmaets utvikling har gått fra mediepedagogikk og kunstpedagogikk til visuell foredling via informasjonsfilosofi og pedagogisk filosofi. Slik spisser vi fokuset mot visuell foredling av læringsbevisste bildevalg, utviklingsorientert symbolikk og fornyende visualiseringsmetodikk.

Som tilbyder av visuelle tjenester står vi for trening i visuell refleksjon som bedre forbedringsevne via visuelle refleksjonsoppgaver og reflekterte samtaler om bildespråk som nøkkelspråk. Vi forener det erfaringsnært motiverende i visuelle grubleoppgaver med det praksisnært yrkesrelevante, eller personlig symbolske, i både lærerik og utviklende bildekommunikasjon. Så hvorfor er din og min kreativ glede viktigere enn fortidens bergkunst eller nåtidens kroppskunst? Det er fordi det er viktig å fange den rette stemningen, den kontekstavklarende verdien i situasjonen eller de rette øyeblikkene for relevans eller autentisitet. Visuell refleksjon trenger vi når vi tegner, maler eller praktiserer pedagogisk fotografering. Men er du ute etter læringsbevisste bildevalg som sanne lettelser for hjernen eller personlig motivjakt via indre bilder som frigjørende klarhet for hjertet?

Fruktbar organisasjonslæring, via endringsarbeid mellom team- og organisasjonsnivå, skjer alltid på visuelle premisser. Innovativ visualisering, som digital synlighet eller spisset synsinformasjon uansett visningsflate, er noe vi foredle via kundens medvirkning og læringssamfunnets bildespråk. Å reflektere rundt videosekvenser med deg selv, å fokusere veiledningsbasert på videoobservasjon av deg selv i et selvorganisert team, åpner opp for å ta i bruk ikke-verbal atferd som en smartere kilde til emosjonell intelligens for interaksjonskvalitet, reaksjonskvalitet og relasjonsarbeid som kvalitetsarbeid i smidige organisasjoner. Visualisering i endringsarbeid krever visuell utviklingskompetanse, bildespråk som utviklende nøkkelspråk uansett hva vi ønsker å tilføre kvalitet. Derfor kombinerer vi gjerne pedagogisk drama med videoobservasjon, veileder både personer i deres indre arbeid og grupper i ønsket utviklingsarbeid.

Visuell Refleksjon er et visualiseringsfirma med spesialkompetanse i praktisk bildekommunikasjon, spisskompetanse i lærerike bilder og utviklende symbolikk. Vår spesialiserte veiledning handler om visuell kommunikasjon som nøkkelkommunikasjon. Å spisse vår og andres bildekraft vil si kursing og coaching i pedagogisk bildebruk og personlig symbolbruk. Dette gjør vi via pedagogisk og personlig veiledning for læreringsrettet og utviklingsorientert visualiseringsmetodikk. Fremtidens visuelle tenkning avhenger av vekstorientert nytenkning og nyskaperrisiko. En vekstorientert tenkemåte handler om en kreativ balansegang mellom tidsåndens bildebruk og visuell nytenkning som fornyelse av innovativ tenkning. 

Vår prioriterte satsning er å hjelpe frem andres visualiseringsløsninger, tilby metodedesign for ønsket visualisering eller produksjon av synlighet som profilering, læremidler eller læringsressurser: Tradisjonell designer, instruksjonsdesigner, didaktisk designer, didaktisk regissør eller coach i veiledningsbasert videoobservasjon, er dermed en bukett roller kunden kan velge ut fra. Bildespråk som nøkkelspråk er vår styrke. Den utnytter vi via visuell metodeveiledning for læringsarbeid, indre arbeid og innovasjonsarbeid: Spisset fokus, metagenial posisjonering og innovativ visualisering er våre verdier.

Før du holder mobilen i portrettmodus med et bortvendt ansikt: Bilder kan svært ofte tilby innsikt i en vanskelig virkelighet, både på et indre og det ytre plan. Visuell Refleksjon bidrar derfor gjerne til refleksjonssamtaler i så vel indre arbeid som pedagogisk utviklingsarbeid. Via bildekraft som innovasjonskraft bistår vi selvstartere og gründerbedrifter med deres mestringsorienterte ytelser som mentale prestasjoner. Vi vet at lyset er din beste venn og fiende når du fotograferer, at det vanskeligste er å være ærlig over for deg selv når du vet, at du er det lys du kan spre via din indre og ytre visualisering - at risikovilje koster og prosjekters risikoprofil utfordrer.

Å se "det å se" er ikke en nisje i nisjen, men det best mulige utgangspunktet i utviklingsforholdet mellom kunsten å vise ditt indre blikk og andres syn på deg som seende. Vi foredler ikke ustoppelig suksess, men går uanstrengt fra produktiv metakraft til didaktisk designspråk som lærerikt særspråk via sanne lettelser for hjernen - eller frigjørende symbolspråk som forløsende klarhet for hjertet. På våre kurs er vi interessert i deltakernes behov for personlig vekst. Derfor ser vi med nye øyne på indre bilder som personlig symbolbruk - inspirerer andre til å flytte indre grenser med gleden i behold.

Samlingen av "publiseringer" via topp-menyens "Visste du" at, synliggjør vår holdning til visuell utviklingskompetanse som metakompetanse. Alle suksessnøkler må slipes via visualisering, og all fremgang, som blir til mer fremgang, skyldes metakompetanse. Dermed kommer vi ikke utenom visuell refleksjon som nøkkelkvalifikasjon - uansett personlige utviklingsbehov eller pedagogiske bruksområder.

Vi utvider læringsbegrepet via læringsrettet bildeforståelse og kombinerer visuell didaktikkforståelse og pedagogisk utviklingsarbeid med læringssamfunnets bildespråk. Vår spisskompetanse tar hensyn til din indre bildeevne og ytre visualiseringsevne. Vi stimulerer din visuelle refleksjon til selv å få øye på ditt bildsyn eller organisasjonen til å finne dets pedagogiske bildespråk. Men hvordan foredler vi så din, skolens eller bedriftens bildekraft som relevant metakraft - uansett personlig vekst eller pedagogisk utvikling for å nå andre mål?

Mange kunstnere både ser og får oss andre til å se. Vi er opptatt av visuell refleksjon som evnen til å se oss selv som synsorienterte vesener. Å redigere våre kunder vakrere, eller teste flest mulig øyne, har lite med den intersubjektive synsprosessen å gjøre. Foredlingen av bildeforløp som utviklingsforløp eller gründervekst på visuelle premisser skjer via det å se oss selv som seende.

Litt selvironisk kan mange derfor påstå at Visuell Refleksjon ikke ser "annet enn bilder", uansett hva vi snakker om. Det skyldes at den indre virkeligheten er mye viktigere enn den ytre, samt at det ubevisste overgår det bevisste. Å utnytte det underbevisste, via de mer intuitive sidene av oss selv, utvikler menneskelige ressurser. At vi vender blikket innover - uansett formål i vårt mentale liv - er et visuelt vilkår for fantasi, mental visualisering og menneskelig forestillingskraft. Men noen gjør det bevisst for å bli bedre eller for å skape, mens andre ubevisst for å dvele ved sin utilstrekkelighet.

Vår hensikt er visualisering på dine premisser

Visuell Refleksjon er for indre - og ytre visualisering. Vi løfter blikket mot bildespråk som læringsspråk, utviklingsspråk og innovasjonsspråk - eller bildespråk som metaspråk. Vi støtter deg i å utnytte din bildeevne ut fra din visjonære intensjon eller innovative intuisjon. For nye bilder tar de bildene du allerede har og skaper nye bilder i ditt indre. I innovasjonsarbeid kan din intuitive åpenhet fikseres modigere på nyttig nysgjerrighet eller dristigere mulighetssans. Vi tilpasser oss organisasjonsbildet, din hensikt med å forbedre, og foredler andres forestillingskraft som enten livskraft eller innovasjonskraft. Dette som enten pedagogisk, personlig eller innovativ støtte til din egen drivkraft som visuell kildekraft. 

Visuell utviklingskompetanse som visuelle hensyn
til læring, personlig vekst og fornyelse av fornyelse

 1. indre arbeid
 2. utviklingsarbeid
 3. forbedringsarbeid
 4. innovasjonsarbeid
 5. pedagogisk arbeid
 6. informasjonsarbeid
 7. læringsressurser
 8. markedsføring 
 9. læremidler
 10. filmarbeid

     

Visualisering som personlig symbolbruk og pedagogisk bildebruk

I pedagogisk veiledning kan vi sammen rette fokuset mot bildevalg, støtte deg i å nå din egen bildeevne, og via deg, andres læringsevne og læringsbevisst visualiseringevne. I personlig veiledning, i din motivjakt som kilde til egenutvikling, vil indre bilder stå sentralt. Og stoler du på dine nye bilder, kan du se egen visualiseringsevne som kilde til nytenkning og nyskaping. For i det avgjørende læringsbehovet, i den vanskelige åpenheten eller i innovasjonslysten, er det alltid et fruktbart forhold mellom visuell refleksjon og reflektert visualisering. 

Vår holdning til veiledning, finnes i menyen til venstre.

For å kunne veilede justerer vi vår veilederstil ut fra oppdragsgivers behov. Fremsynt utvides kundens praktiske bildeevne. Praksisnært rettes blikket mot hensikten med å visualisere nye ideer i innovasjonsarbeid, av noen, mens andre ser på bildeforløp som enten utviklingsforløp i indre arbeid eller læringsforløp i pedagogisk arbeid. Vi hjelper frem relevant bildebruk som forlengelse av kundens bildesyn: Hva hviler dine bildevalg på? Hvilke visuelle hensyn foretrekker du å ta? Hva egner seg når visuell kommunikasjon skal omsettes til praktisk bildekommunikasjon for læringsformål eller utviklingsbehov?

               

Innovativt bildesyn, utviklende bildeevne som visualiseringsevne

Er skolens bildebruk en kilde til visuelle forenklinger? Er våre tjenester for kommunikasjonselitens emosjonelle topptrening eller dedikerte yrkesutøveres prestasjoner? Alle kan få glede av personlig eller pedagogisk veiledning. Bildebruk gir raskere inntrykk av sammensatte hendelser, dynamisk kompleksitet eller kompliserte tilstandandsrapporter - skaper engasjement for oversikt og sammenheng i ledelse, læring og utvikling. Bilder skjerper oppmerksomheten og nysgjerrigheten til fordel for bedre forståelse, relevante ferdigheter og nyttige verdier. Det skal ikke sterkere briller til for å se effekten av riktige bildevalg. I kunnskapsnorge er det mulig å ta visuelle hensyn i samtlige undervisnings-, forsknings-, utviklings- og formidlingsaktiviteter. Slik forenkler vi forgreningen av våre forretningsområder: 

Indre arbeidPedagogisk arbeid   Innovasjonsarbeid

Vårt bildesyn kan inspirere deg på din utviklingsvei, motivere bedrifter til flere visuelle mestringsstrategier, få innovatører til å utnytte sin bildekraft bedre som innovasjonskraft. Vi sprer visuell ideutvikling via vårt tjenestetilbud. Læringsrettet bildemetodikk og utviklingsorienterte bildeforløp er eksempler på lærerik bildebruk og indre motivjakt i personlig vekst. Hvor raskt kan bedre bildevalg bidra til å utvikle organisasjonslæring via bildespråk som læringsspråk - videreutvikle læringssamfunnets bildespråk som egnet metaspråk? 

Tenk deg om Trenger du et praktisk bildespråk som nyttig bildebevissthet i læring, utvikling eller fornyelse? Hvilke nøkkelbilder må til for å overbevise andre? Har du et egnet bildespråk som metaspråk for innovasjonsarbeid? Hvordan kan visuell refleksjon få oss til å forstå hvordan vi ser på oss selv og verden? Er din bildesymbolikk egnet i ditt personlige utviklingsarbeid? Når fungerer veiledningsbasert videoobservasjon som verktøy for utvikling av yrkespraksis? Hva med bedriftsintern opplæring i læringsrettet bildeforståelse? Hvordan bør skolen provosere til bildero i bildeforbrukets tidsalder? Hvordan får vi frem "nøkkelbilder" på en gründer-ide, via stimulerende bildespråk og inspirerende bildevalg? Hva med fasadekommunikasjon i storformat i anledning av en kampanje, nylansering eller åpning?

Visuell Refleksjon har avsluttet "Visste du"50at. Men samtlige "publikasjoner" frem til 01.07.16,
er fortsatt å finne som glimt av nyheter og historiske tilbakeblikk via det løpende nyhetsbildet fra 07.07.2013.

Bildene er mektige. De kan endre din indre virkelighet og vår ytre. Du kan lese mer ved å klikke i menyen til venstre.

 

Marek Wielgosz,
foredler av intuitiv åpenhet via bildekraft som innovasjonskraft,
innovasjonsleder for innovativ visualiseringsmetodikk og innovatør av visuell fornyelse for fornyelse 

Copyright © Visuel Refleksjon