Praktisk bildebruk via bildevalg, bildeaktiviteter og bildekraft

Nøkkelkompetanse som visuell utviklingskompetanse

 • banner 1 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 5 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 88_do neta.jpg
 • banner 8 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 71_do neta.jpg
 • banner 71_do neta.jpg
 • banner 96_do neta b.jpg
 • banner 77_do neta.jpg
 • banner 77_do neta (1) b.jpg
 • banner 9 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 10 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 100_do neta.jpg

Visuell refleksjon som begrep

Hva avgjør om du er en god avsender eller mottaker av visuelle budskap? Om du kjører i saltsørpe, for så å bruke ditt ryggekamera uten å vaske det først, så fritas du ikke som førerer fra å bruke eget blikk og gjøre dine egne vurderinger. Når du tegner og forklarer en viktig utfordring for deg selv eller andre, visualiserer for å fastholde en klarere forståelse for deg selv eller egnet formidlingsklarehet i forhold til andre, leter du ubevisst/bevisst etter din indre bildeevne for å mestre din ytre visualiseringsevne. Dermed er du i gang med visuell refleksjon. Vår visuelle forbedringskvalitet krever at vi daglig rendyrker visuell refleksjon via visuell kommunikasjon - eller praktisk bildekommunikasjon. Visuell refleksjon som bevisst/ubevisst bildeevne som visualiseringsevne er en del av våre mentale liv, men kan vi omsette den til en nøkkelferdighet eller visuell nøkkelkompetanse? Vi gjør det hver dag, ikke som hverdagsfotografering, men via vår visuelle utviklingskompetanse for læring og personlig vekst.

For selv om det kan være ensomt i den digitale verden for noen, forstår stadig flere det digitale språket. Dette på tross av et råere kommentarfeltspråk og uønsket publisitet på avveier. Digitale talenter gjør seg selv til sentrum for kommunikasjonen. Digitalmoden kommunikasjon i visningsmodus gir interaksjonskvaliteten et fruktbart spenn mellom samhandling og utforskning. Digital bildeteknologi viser informasjonsrevolusjonen via visuelle forenklinger, slik at synliggjort teori blir enklere å forstå via relevante bilder og nyttig nærvær midt i det vi ser. Sterke og konkrete visualiseringer, evnen til filmopptak og bildebruk gir resultater det er lett å få øye på. Det blir derfor synlig lettere å forske, skape teori og bygge kunnskap via metodiske ideer til visualisering og videoveiledning. Å reflektere rundt videosekvenser av seg selv utvider læringsmulighetene via veiledningsbasert videoobservasjon.

 

Vi lar ikke kunder posere for det perfekte bildet, vet når en god gründer kan få mye ut av en dårlig forretningside. På samme måte, eller av og til, kan bildebahandling redde et halvdårlig bilde. For bildebruk i læring og symbolbruk for personlig vekst gjelder vår avgrensning - lærerike bildeoppgaver og utviklende symbolikk. Vi har et spesielt øye for visualiseringsmetodikk via læringsrettet bildebruk  og utviklende symbolbruk. Dette til fordel for bildevalg i læringsarbeid eller frigjørende motivjakt i indre arbeid. Personlig symbolbruk i egenutvikling handler om å opptage nytt terreng i ditt eller mitt indre landskap. Forbedringskvalitet handler om visuelle tilnærminger, og høres kanskje klokt ut i bildeforbrukets tidsalder, men vi vet bedre: Både personlig symbolbruk og pedagogisk bildebruk har en tidløs egenverdi i menneskers mentale liv. Det er et evig marked for nettopp visualisering.

Pedagogisk bildespråk som læringsspråk og personlig bildespråk som hjertespråk er noe vi gjerne hjelper andre med. Via bildespråk, som metaspråk i innovasjonsarbeid, foredler vi også innovatørens bildekraft som innovasjonskraft. Uansett privat, profesjonell eller innovativ bruk av bilder, fungerer bildespråk utviklingsorientert forløsende, læringseffektivt forenklende og resultatrettet fornyende. Alt er et spørsmål om hva vi vil øke kvaliteten i via ytre - eller indre visualisering. 

www.ubekymret-visjonsro.no  +  www.reflektert-visualisering.no  =  www.reflektert-visualisering.no 

 

Ønsker du en personlig, pedagogisk eller innovativ avgrensning?  Visuell Refleksjon hjelper deg med å spisse ditt bildespråk til fordel for sanne lettelser for hjernen, forløsende klarhet for hjertet eller forretningsavklaring i innovasjonsarbeid.

 Rollen som dekker ditt behov for visuell støtte?

 •  Coach for utviklende symbolikk og personlig vekst
 •  Innovatør av visuell didaktikk- og metodeutvikling
 •  Utviklingsveileder for visuell metakompetanse i innovasjon
 •  Veileder for pedagogisk bildebruk og visuell metodeutvikling
 •  Mentor for veiledningsbasert videoobservasjon i utviklingsarbeid
 •  Kompetanserådgiver for en coachende lederstil på visuelle premisser
 •  Mentorpartner for veisøkers indre motivjakt og symbolbruk i forbedringsarbeid
 •  Innovasjonsleder for visuell utviklingskompetanse via bildekraft som metakraft

   

Vårt teorigrunnlag for bildekraft som kildekraft er metagenialt

Carl Gustav Jung, sveitsisk psykiater og opphavsmann til den dybdepsykologiske retningen analytisk psykologi, har sagt at "symboler er sjelens språk".

Visuell Refleksjon arbeider derfor med bildespråk som hjertespråk i sin unike tradisjon for personlig vekst. Våre feriekurs som utviklingskurs, "Fra palett til fortelling - din utvikling mellom to uttrykk", kombinere nettopp uttrykkene "våre øyne som sjelens speil" og "din stemmen som sjelens ekko".

Professor og psykolog, Piotr Winkelman, har noen inspirerende poeng: "Metaforer tillater oss å tenke om fullstendig nye ting" og "Metaforer bygger forestillingens bro mellom det, som er kjent, og det, som er nytt". Winkelman skjuler heller ikke sin beundring for George Lakoffs forkjærlighet for det visuelt symbolske som forklaringsmodell, dvs hvor avgjørende rolle metaforene spiller i alles mentale liv: "Lakoff overdriver neppe, når han sier, at det nettopp er metaforene som muliggjør vår virkelighetsoppfatning." Og ikke omvendt, at vi tillater metaforene å forstå egen virkelighet. Uten de kunne vi ikke bli bevisst virkelighetens ulike dimensjoner, og med sikkerhet heller ikke nyttiggjøre oss metaforer i vår forestillingskraft."

Visuelle hensyn via 

 • skolens pedagogiske bildebruk - bildespråk som læringsspråk
 • visuell omsorg for din personlige symbolbruk - bildespråk som hjertespråk
 • praktisk synsinformasjon for organisasjonens pedagogiske visualiseringsevne
 • reflektert bildesyn for gründerervirksomhetens innovative bildekraraft som metakraft
 • profilert bildekommunikasjon mellom visuell kommunikasjon og markedskommunikasjon

 

                          

Reflektert bildebruk avhenger av kundens visualiseringsevne som praktisk ressurs i læring, utvikling og fornyelse. Kunden må oppleve læringsglede, formidlingsglede, kreativ glede eller livsglede når visualisering fungerer utviklende, lærerik eller fornyende. Visuell refleksjon er en forutsetning for og forlengelse av den «bildeanalytiske tolkningsaktiviteten», nøkkelferdigheten i visuell forforståelse som fordelaktige assosiasjoner. Siktepunktet er praktisk bildekommunikasjon via visuell nytenkning og forholdet mellom den «intersubjektive synsprosessen» og vårt intuitive innovasjonsspråk. Fantasien begrenses dessverre alt for ofte av det som er.

Vår holdning til veiledning, finnes i menyen til venstre.

For et bedre overblikk over forgreningen av våre forretningsområder, klikk  i menyen til venstre.

 

Visuell Refleksjon som firmanavn

Visuell Refleksjon er et visualiseringsfirma fra 2000 og har i 2018 et mangfold av komplementære tjenester mellom utviklende symbolbruk og lærerik bildebruk. Praktisk bildekommunikasjon forgrener vi ut til visuell utviklingskompetanse, pedagogisk bildespråk og innovative metablikk i forbedringsarbeid. Våre støttetjenester for praktisk synsinformasjon foredler din bildeevne, forbedrer skolens pedagogiske visualiseringsevne og fornyer bedriftens innovasjonskraft via bildekraft som metakraft.

Firmaets grunnprofil er konsentrert om å foredle indre - og ytre visualisering for henholdsvis utviklende følesesarbeid og reflektert læringsarbeid. Vår visuelle omsorg for bedriftens visualiseringsevne, eller gründervirksomhetens innovative bildekraft, avhenger av nøkkelferdigheten visuell refleksjon og bildespråk som nøkkelspråk. Uten visuell kommunikasjon som nøkkelkommunikasjon, ingen visuell utviklingskompetanse som nøkkelkompetanse.

Visuell Refleksjon styrer alle oppdrag/prosjekter via utviklingsmedarbeideres mot til å innrømme egne feil, er ærlig når misforståelser skyldes oss selv eller våre samarbeidspartnere, og forventer proaktiv tilgjengelighet og avklarende medvirkning i rett tid som forutsetning for sluttfasen.

Vi tilpasser oss uansett andres hensikter med profilert, læringsrettet, utviklingsorientert eller innovativ bruk av visualisering. Dette som enten pedagogisk eller personlig veiledning, eventuelt som mentoring i bildespråk som metaspråk i innovasjonsarbeid. Ellers selger vi kompetansetjenester som foredrag, kurs, seminarer, prosjekter eller konferanser. Didaktisk design/regi, læremiddel- eller videoproduksjon på spesialoppdrag, er også noe vi gjerne påtar oss. 

Tenk deg om Hva får kundene ut av visuell utviklingskompetanse for lærerik bildebruk, utviklende symbolbruk og fornyende visualisering? Hva har den stumme hjernehalvdelen med vår tause fortrolighetskunnskap å gjøre? Hvordan visualisere avansert informasjon? Når utgjør ditt bildesyn en innovativ forskjell? Hvilke språklige bilder eller økonomiske metaforer hjelper oss med å spisse våre teorier for bedre praksis? Hva må til for å fremstille lettfattelig statistisk materiale? Hvordan rette nye øyne mot ditt indre blikk på egenutvikling, se deg selv som seende via indre arbeidsro? Hvilken betydning har indre bilder av virkelighetsnær forestillingskraft og ytre visualisering av praksisnær ideutvikling på ditt nybrottsarbeid? Hva får du øye på når du ser innover deg selv? Har du et dedikert reklamebudsjett for foliering av fimaets bilflåte? Hvor synlig er du posisjonert i det digitale markedet? Vil du forvandle kjedelig informasjon til fattbar og bevegelig grafikk? Hvilke typer drøftinger ville med fordel ha blitt smidiggjort ved hjelp av visuell støtte? Hvilke bilder frigjør i indre arbeid og hvilken bildebruk letter det pedagogiske arbeidet? Beslutningsprosesser for kjøp av store ting som for eksempel bil foregår nå online. Har du godt nok innhold på dine digitale flater?

Firmahistorisk tilbakeblikk

2000

Firmaet Visuell Refleksjon etableres via to bildekonferanser i henholdsvis Oslo og Bergen.

Visuell Refleksjon tilbyr både en underholdende og en utviklende variant av spontane fellesmalerier, presser ingen inn i sitt eget bilde. Gruppemaleri(er) for åpen scene brukes aktivt på blåturer, festlige anledninger eller firmakampanjer. Etter hvert også som samskapende uttrykk via egnet oppvarming på utviklingskurs for indre arbeid. I dag via personlig visualisering i unike omgivelser på henholdsvis en prisbelønnet seter på landet via Olavsrosen og et royalt hotell i utlandet.

                                                                              

2001

Visuell Refleksjon (VR) holdt to åpne kurs i pedagogisk visualisering på henholdsvis Kompetansesenteret AS og Vika Atrium Konferansesenter

2002

VR holder sitt første utviklingskurs i personlig visualisering. Dette feriekurset er en ramme for indre arbeidsro og utviklende frihet mellom farger og levende ord: Kurset, «Fra palett til fortelling - din utvikling mellom to uttrykk», ble gjennomført på Hurumhalvøya i samarbeid med Hurum Billedgalleri. Galleriet ble brukt som kilde til inspirasjon før kursdeltakerne fikk ta i sine pensler, utstillingslokale for deres malerier senere og endelig ramme for kursets avsluttende fortellerstund for et betalende publikum. Slik ble overgangene, eller deltakernes «indre broer» fra malerier til fortellinger, synlige og hørlige uttrykk for kreativ glede og personlig vekst. Utviklende motivjakt som indre arbeid mellom to uttrykk oppstår dermed som et egnet konsept for selvutvikling.

2004 

VR får et kreativt oppdrag av Hurum Kunstlag. Det heter "Bildeaktiviteter som ferieaktiviteter" og engasjerer både voksne og barn. Det gjennomføres på Støa i Holmsbu mellom to forskjellige utstillinger.

2010

Reflektert Visualisering «utskilles» fra Visuell Refleksjon, som søsterselskap, utelukkende for profilering, herunder utvikling/produksjon av kurs-, portrett- og kampanjevideor, videokurs, opplysningsfilm, nettbasert videoinnhold og læremidler  

                                                                                            

VR velger å tilby både 2D og 3D lasergravering i ulike krystallformer og på forskjellige glassflater.

2011 

VR bidrar til at HINT, Høgskolen i Nord-Trøndelag, får gjennomført et program for videreutdanning i pedagogisk veiledning på Frøya. Det er et samlingsbasert deltidsstudium for flere yrkesgrupper. Studiet gir teoretisk og praktisk fordypning i tilrettelegging og ledelse av individuelle og gruppebaserte veiledningsprosesser i et profesjonsperspektiv.

2012     

Nettstedet redesignes. Firmabilene og tilhengeren blir omprofilert. Ellers tilbyr vi miniatyrstudio som ny metode for pedagogisk visualisering.

 

2013

VR blir invitert som potensiell innholdsleverandør av spesifikke leveranser til Nasjonalt innovasjonssenter for oppdrett. Stormøtet om den multimediale opplevelsesdelen i «Blått kompetansesenter» ble avholdt på Multimediasenteret, NTNU.

VR henter inspirasjon fra Væksthøjskolen i Danmark, er med på et ukekurs i Mindfulness, og får med seg en metode for å kombinere oppmerksom nåpust med utviklende maleaktivitet.

VR er med på to konferanser i henholdsvis Warszawa og Lòds, filmhovedstaden i Polen. Gode "sammensmeltninger" eller smarte løsninger på forholdet mellom nettbasert videoinnhold, sosiale medier, interaktivitet og multiplattformer ble belyst og aktivt drøftet ut fra henholdsvis en nasjonal og internasjonal synsvinkel: I Lòds var det fagfolk fra Canada, England, Israel, Estland og Tyskland, foruten de polske bidragene.

2014

Nettstedet blir igjen redesignet rundt en bedre gjennomtenkt og forenklet navigasjon, hvor topp-meny-ikoner kommer i tillegg til venstre-menyens. Den nye informasjonsarkitekturen er fortsatt for ordrik, men det visuelle blir tatt mer på alvor: Tre nettvideor, flere bildeserier og en animasjon gjør firmaets spesialtjenester tydeligere på en leken og anskuelig måte. Nettsidens designstil gjøres enda mer enhetlig med reklamen på firmabilene, og fungerer bedre på tvers av flermediale plattformer.

Ellers tilbys åpne utviklingskurs igjen, nå også i utlandet og med "Mindful painting" som ny stimulans for indre arbeidsro. I tillegg blir firmaets mobile opplæringstjeneste mer synlig via visuell kompetansespredning på en mer fleksibel oppdragsbasis.

Qr koder innføres for å gi nye kunder en raskere tilgang til våre kompetansetjenester. Slik skapes flere off-/online forbindelser som funksjonelle linjer mellom folie/papir og ulike skjermbilder.

VR klarer endelig å knytte en av vinnerne av Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris for 2014 til å lage mat på Søvollen, en kultur-minne-arv-prisbelønnet seter i Østerdalen som unik ramme for noen av våre åpne utviklingskurs som feriekurs i Norge. I Polen samarbeider vi med det Kongelige Hotellet i Gdansk, holder noen av utviklingskursene der. Rammer, inspirasjonskilder og land skifter, men konseptet "Fra palett til fortelling" forblir uendret. Slik rendyrker vi tradisjonen for personlig vekst mellom to uttrykk - det intuitive maleriet og stemmen som ressurs.  

                                                                                   

2015

Jubileumsåret, med ulike jubileumstilbud, synliggjøres via gode tilbud som egenreklame via www.visuell-refleksion.no

Profilstyrken på innovasjonsledelsens spisskompetanse ble lagt ut på Linkedin: MWs karrierehistorie kan dermed også studeres nærmere som hans profesjonelle identitet på et annet nettsted. Der hvor fokuset er lagt på faglige kontaktpunkter for nettverksbygging mellom ledende personligheter og bransjeeksperter - ressurspersoner som tar et eksklusivt ansvar for hvem de er, hvordan de føler og hva de kan lykkes med alene og sammen med noen ganske få - eller flere andre.

Ellers blir VRs nettsted utvidet med en ny underside

                                                                         

Visuell Refleksjon har nylig avsluttet 50 "Visste du". Men alle publikasjoner, helt frem til 01.07.16, er fortsatt å finne som relevante glimt av nyheter og nyttige historiske tilbakeblikk i passende rekkefølge via et løpende nyhetsbilde. Fra 07.07.2013 har vi altså oppdatert undersiden "Visste du", og fått frem "nøkkelbilder" på visuell refleksjon via stimulerende bildeforståelse og inspirerende didaktikkforståelse på visuelle premisser. I og med bevissthetens underordnede rolle i forhold til det ubevisste, blir menneskets mer intuitive sider stadig viktigere. Emosjonell intelligens likeså. Men neppe uten utviklingsorientert og læringsrettet refleksjon over bilder i bruk, bildevalg og bildeaktiviteter for indre -, lærings- og innovasjonsarbeid.

Ved å kommentere variasjonen i det løpende nyhetsbildet selektivt via , har vi fokusert på hvordan vår indre virkelighet forholder seg til den ytre, fiksert på høyrehjernens intuitivt underbevisste produktivitet, for så å avgrense lærerik bildebruk og frigjørende bildesymbolikk. Dette for å vise hvordan nettopp visuell refleksjon henger sammen med bildekraft som metakraft for læringssamfunnets bildespråk via pedagogisk visualiseringsevne, personlig bildeevne og innovasjonslyst via bildespråk som metaspråk. 

Dermed har vi synliggjort vårt bildesyn, tydeliggjort egen holdning til visualisering, fremsnakket den fremsynte nytteverdien av visuell utviklingskompetanse som både nøkkelkompetanse og komplementær kompetanse, samt skjerpet blikket for metagenial foredling av bildehistorien. For i bildeforbrukets tidsalder, i omgangen med flere visningsflater, blir behovet for visuell didaktikk større og etterspørselen etter nye standarder for visuell refleksjon mer innlysende - og nyttig.

                                                   

2016

VR gjør sine firmabiler og tilhenger tilgjengelig for de som vil kjøre med vår bilreklame. Interesserte får særdeles billige biler i bruk, mot at de kjører med foliert bilreklame og på miljøvennlig gass. Så lån eller kjøp en av våre biler til en symbolsk pris. Vi får ut vår reklame til flere og du får en bil billig i drift. Skiboks og tilhengerfeste er det på alle bilene. En tilhenger har vi også til din rådighet.

Vårt nyeste spesialkurs i mindful therapy kombinerer "Mindful painting" og "Mindful Photography" som indre arbeidsro. Ta styringen over ditt tankeliv, luk ut forstyrrende indre bilder som får deg til å stivne i forventningens eller bebreidelsens modus. Via nærværets kunst vil vi gjøre mindfulness til ditt nye toleransevindu via emosjonsregulerende sjelsro, din visjonsro eller skjebnero. Vi satser dermed på en mer uttrykksterapautisk og meditativ vinkling på det vi alltid har holdt på med: Intuitiv maling i overgangen til fortellingens univers - din personlige utvikling mellom to uttrykk.

VR fikk justert sin visjon: "Praktisk synsinformasjon mellom din bildeevne og organisasjonens visualiseringsevne"

Vår tidligere visjon:

"Visuell omsorg for praktisk synsinformasjon - din personlige bildeevne, skolens og bedriftens pedagogiske visualiseringsevne eller gründerens bildekraft som innovativ metakraft."

Korsmo skole fikk nye faner for hvert trinn. Skolen fikk 17. mai faner for alle klassetrinn med Korsmo-ugla på framsiden og verdiene på baksiden. Verdipedagogisk speiler baksidene skolens verdier, mens forsidene profilerer skolen med logo og ordenstall trinn for trinn. VR lot skolen få utnytte den digitale sidegevinsten, via et lettere redesign, ved å ta i bruk logoene sammen med de trinnvise verdiene på all elektronisk post, digitale visningsflater og trykte ukeplaner. Selv SFO ble inkludert i den "digitale sminken" for identitetsskapende fornyelse. 

VR fikk ferdigstilt syv digitale bannere for å synliggjøre vårt tjenestetilbyd ytterligere. Dermed har vi gått omveien via mye tekst til visuelle løsninger. Fra egenetableringen i 2000 til i dag har vi utviklet oss på en rolig måte, videreutvikler oss ikke lenger via et stressende ambisjonsnivå.

I uke 38 i september holder vi et ekslusivt kurs i visuell didaktikkforståelse og læringsbevisst visualisering. Dette åpne kurset er en milepæl i firmaets historie, og vil kun bli gjennomført denne ene gangen i september 2016. Etter denne datoen selger vi samme kursinnhold kun som interne kurs over hele landet, eventuelt som konferansebidrag i komprimert form.

Vi vil ikke fiksere på apper eller bestemte visningsflater, men fokusere på praktisk synsinformasjon i læringsvirksomhet. Læringssamfunnets bildespråk som metaspråk vil være kursets hovedfokus. Dette via visuell didaktikk som nøkkelkompetanse og visuell refleksjon som nøkkelferdighet. Bildevalg, bildeaktiviteter og bildeforløp for intuitiv åpenhet, emosjonell intelligens vil bli foredlet via vårt innovative bildesyn og mer fleksibel formidlingsklarhet. Effektmålenes overføringsverdi vil speile kvalitet via relevant autentisitet, aktuell metagenialitet, åpen interaktivitet og sterkere grad av nevroplastisitet. Den digitale tidsalderens informasjonstilfang er uendelig, muligheten for visuell refleksjon likeså. Derfor trenger vi litt bildero som relevante perspektivskift og nyttig refleksjonskvalitet, ikke digitalfri som en innbildt frihet.

2017

Vi endret vår oversikt over åpne kurs til både en oversikt og delvis en orientering om mulige rammer for grupper som ønsker å forhåndsbestille kurs som samlet gruppe.

Vi lanserte vårt digitale galleri med motiver for salg og utleie via trykk på lerret eller fotofolie. Ulike tjenester ble knyttet til denne lanseringen. Nå kan ulike bidragsytere også komme med deres visuelle uttrykk under NYHETER. Dette mot et fast honorar for hver gang deres bilder kommer på trykk via vår videreformidling og videresalg.

Vi introduserte ulike konkurranser i regi av VR: Foto-, didaktisk regi-, didaktisk design- og veggbasert videokonkurranse. I tillegg mottar vi, som noe helt nytt, oppdrag som kommunikasjon i storformat: Fasadedesign for store vegger, veggbasert videoinnhold eller veggvideor for store flater i forbindelse med arrangementer eller større anledninger/markeringer som innebærer synlig projisering gjennom laserprojektorer og kreativ regi via unik medvirkning.

Daglig leder påtar seg et overraskende ekstra verv utenfor firmaets visuelle tjenesteutvikling som risikovillig komforsone. Han tar ansvaret for den filosofiske ledelsen av "Filosofisk kafè" i Kongsvinger. Målet er en god, inkluderende samtale som sår økt innsikt. Ikke en samtale som skal vinnes, men en samtale som får flere til å forstå bedre. 
Han er vant til å holde både informasjonsfilosofi og pedagogisk filosofi på et allment nivå, så dette blir bra.

Med veggvideo som fasadekommunikasjon i storformat og laserprosjektører er vi fortsatt med på noe nytt og spennende. Ellers: Lasergravering i ulike krystaller seiler forsiktig opp som særpregsbevaring av minner stadig flere ønsker å gjøre permanent.

2018

Vi gjør plass til flere nyheter. Vennligst klikk

                                                                  i menyen til venstre. Samme sted finnes eksempler på hva vi mener med innovativ visualisering.

 

2026

I fremtiden ser vi for oss et Synlig ressurssenter for indre/ytre visualiseringsmetodikk, utvikling av fornyelse innenfra og videreutvikling av innovativ metadidaktikk. Aktiv hukommelse på visuelle premisser, "Mindful painting" som utviklende frihet for indre arbeidsro via bildero, metaoppmerksomhet for stressfri oppnåelsesenergi, mestringslidenskapelig metanoia og metagenial posisjonering, vil fortsatt foredle bilder for livskraft og innovasjonskraft - tjene som visuell utviklingskompetanse for foredlingen av menneskelige ressurser og gründerspirers risikomestring. Vi holder fast i vår visjon hele veien fra intuitiv kildekraft som praktisk metakraft via relevant bildekraft til uanstrengt innovasjonskraft.

Marek Wielgosz,

utvider av nevroplastisitet
via visuell fornyelse av fornyelse

veiledning@visuell-refleksjon.no

mobil                   997 22 627

 

Copyright © Visuel Refleksjon

Nøkkelkompetanse som visuell utviklingskompetanse

 • banner 1 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 5 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 88_do neta.jpg
 • banner 8 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 71_do neta.jpg
 • banner 71_do neta.jpg
 • banner 96_do neta b.jpg
 • banner 77_do neta.jpg
 • banner 77_do neta (1) b.jpg
 • banner 9 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 10 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 100_do neta.jpg

Visuell refleksjon som begrep

Hva avgjør om du er en god avsender eller mottaker av visuelle budskap? Om du kjører i saltsørpe, for så å bruke ditt ryggekamera uten å vaske det først, så fritas du ikke som førerer fra å bruke eget blikk og gjøre dine egne vurderinger. Når du tegner og forklarer en viktig utfordring for deg selv eller andre, visualiserer for å fastholde en klarere forståelse for deg selv eller egnet formidlingsklarehet i forhold til andre, leter du ubevisst/bevisst etter din indre bildeevne for å mestre din ytre visualiseringsevne. Dermed er du i gang med visuell refleksjon. Vår visuelle forbedringskvalitet krever at vi daglig rendyrker visuell refleksjon via visuell kommunikasjon - eller praktisk bildekommunikasjon. Visuell refleksjon som bevisst/ubevisst bildeevne som visualiseringsevne er en del av våre mentale liv, men kan vi omsette den til en nøkkelferdighet eller visuell nøkkelkompetanse? Vi gjør det hver dag, ikke som hverdagsfotografering, men via vår visuelle utviklingskompetanse for læring og personlig vekst.

For selv om det kan være ensomt i den digitale verden for noen, forstår stadig flere det digitale språket. Dette på tross av et råere kommentarfeltspråk og uønsket publisitet på avveier. Digitale talenter gjør seg selv til sentrum for kommunikasjonen. Digitalmoden kommunikasjon i visningsmodus gir interaksjonskvaliteten et fruktbart spenn mellom samhandling og utforskning. Digital bildeteknologi viser informasjonsrevolusjonen via visuelle forenklinger, slik at synliggjort teori blir enklere å forstå via relevante bilder og nyttig nærvær midt i det vi ser. Sterke og konkrete visualiseringer, evnen til filmopptak og bildebruk gir resultater det er lett å få øye på. Det blir derfor synlig lettere å forske, skape teori og bygge kunnskap via metodiske ideer til visualisering og videoveiledning. Å reflektere rundt videosekvenser av seg selv utvider læringsmulighetene via veiledningsbasert videoobservasjon.

 

Vi lar ikke kunder posere for det perfekte bildet, vet når en god gründer kan få mye ut av en dårlig forretningside. På samme måte, eller av og til, kan bildebahandling redde et halvdårlig bilde. For bildebruk i læring og symbolbruk for personlig vekst gjelder vår avgrensning - lærerike bildeoppgaver og utviklende symbolikk. Vi har et spesielt øye for visualiseringsmetodikk via læringsrettet bildebruk  og utviklende symbolbruk. Dette til fordel for bildevalg i læringsarbeid eller frigjørende motivjakt i indre arbeid. Personlig symbolbruk i egenutvikling handler om å opptage nytt terreng i ditt eller mitt indre landskap. Forbedringskvalitet handler om visuelle tilnærminger, og høres kanskje klokt ut i bildeforbrukets tidsalder, men vi vet bedre: Både personlig symbolbruk og pedagogisk bildebruk har en tidløs egenverdi i menneskers mentale liv. Det er et evig marked for nettopp visualisering.

Pedagogisk bildespråk som læringsspråk og personlig bildespråk som hjertespråk er noe vi gjerne hjelper andre med. Via bildespråk, som metaspråk i innovasjonsarbeid, foredler vi også innovatørens bildekraft som innovasjonskraft. Uansett privat, profesjonell eller innovativ bruk av bilder, fungerer bildespråk utviklingsorientert forløsende, læringseffektivt forenklende og resultatrettet fornyende. Alt er et spørsmål om hva vi vil øke kvaliteten i via ytre - eller indre visualisering. 

www.ubekymret-visjonsro.no  +  www.reflektert-visualisering.no  =  www.reflektert-visualisering.no 

 

Ønsker du en personlig, pedagogisk eller innovativ avgrensning?  Visuell Refleksjon hjelper deg med å spisse ditt bildespråk til fordel for sanne lettelser for hjernen, forløsende klarhet for hjertet eller forretningsavklaring i innovasjonsarbeid.

 Rollen som dekker ditt behov for visuell støtte?

   

Vårt teorigrunnlag for bildekraft som kildekraft er metagenialt

Carl Gustav Jung, sveitsisk psykiater og opphavsmann til den dybdepsykologiske retningen analytisk psykologi, har sagt at "symboler er sjelens språk".

Visuell Refleksjon arbeider derfor med bildespråk som hjertespråk i sin unike tradisjon for personlig vekst. Våre feriekurs som utviklingskurs, "Fra palett til fortelling - din utvikling mellom to uttrykk", kombinere nettopp uttrykkene "våre øyne som sjelens speil" og "din stemmen som sjelens ekko".

Professor og psykolog, Piotr Winkelman, har noen inspirerende poeng: "Metaforer tillater oss å tenke om fullstendig nye ting" og "Metaforer bygger forestillingens bro mellom det, som er kjent, og det, som er nytt". Winkelman skjuler heller ikke sin beundring for George Lakoffs forkjærlighet for det visuelt symbolske som forklaringsmodell, dvs hvor avgjørende rolle metaforene spiller i alles mentale liv: "Lakoff overdriver neppe, når han sier, at det nettopp er metaforene som muliggjør vår virkelighetsoppfatning." Og ikke omvendt, at vi tillater metaforene å forstå egen virkelighet. Uten de kunne vi ikke bli bevisst virkelighetens ulike dimensjoner, og med sikkerhet heller ikke nyttiggjøre oss metaforer i vår forestillingskraft."

Visuelle hensyn via 

 

                          

Reflektert bildebruk avhenger av kundens visualiseringsevne som praktisk ressurs i læring, utvikling og fornyelse. Kunden må oppleve læringsglede, formidlingsglede, kreativ glede eller livsglede når visualisering fungerer utviklende, lærerik eller fornyende. Visuell refleksjon er en forutsetning for og forlengelse av den «bildeanalytiske tolkningsaktiviteten», nøkkelferdigheten i visuell forforståelse som fordelaktige assosiasjoner. Siktepunktet er praktisk bildekommunikasjon via visuell nytenkning og forholdet mellom den «intersubjektive synsprosessen» og vårt intuitive innovasjonsspråk. Fantasien begrenses dessverre alt for ofte av det som er.

Vår holdning til veiledning, finnes i menyen til venstre.

For et bedre overblikk over forgreningen av våre forretningsområder, klikk  i menyen til venstre.

 

Visuell Refleksjon som firmanavn

Visuell Refleksjon er et visualiseringsfirma fra 2000 og har i 2018 et mangfold av komplementære tjenester mellom utviklende symbolbruk og lærerik bildebruk. Praktisk bildekommunikasjon forgrener vi ut til visuell utviklingskompetanse, pedagogisk bildespråk og innovative metablikk i forbedringsarbeid. Våre støttetjenester for praktisk synsinformasjon foredler din bildeevne, forbedrer skolens pedagogiske visualiseringsevne og fornyer bedriftens innovasjonskraft via bildekraft som metakraft.

Firmaets grunnprofil er konsentrert om å foredle indre - og ytre visualisering for henholdsvis utviklende følesesarbeid og reflektert læringsarbeid. Vår visuelle omsorg for bedriftens visualiseringsevne, eller gründervirksomhetens innovative bildekraft, avhenger av nøkkelferdigheten visuell refleksjon og bildespråk som nøkkelspråk. Uten visuell kommunikasjon som nøkkelkommunikasjon, ingen visuell utviklingskompetanse som nøkkelkompetanse.

Visuell Refleksjon styrer alle oppdrag/prosjekter via utviklingsmedarbeideres mot til å innrømme egne feil, er ærlig når misforståelser skyldes oss selv eller våre samarbeidspartnere, og forventer proaktiv tilgjengelighet og avklarende medvirkning i rett tid som forutsetning for sluttfasen.

Vi tilpasser oss uansett andres hensikter med profilert, læringsrettet, utviklingsorientert eller innovativ bruk av visualisering. Dette som enten pedagogisk eller personlig veiledning, eventuelt som mentoring i bildespråk som metaspråk i innovasjonsarbeid. Ellers selger vi kompetansetjenester som foredrag, kurs, seminarer, prosjekter eller konferanser. Didaktisk design/regi, læremiddel- eller videoproduksjon på spesialoppdrag, er også noe vi gjerne påtar oss. 

Tenk deg om Hva får kundene ut av visuell utviklingskompetanse for lærerik bildebruk, utviklende symbolbruk og fornyende visualisering? Hva har den stumme hjernehalvdelen med vår tause fortrolighetskunnskap å gjøre? Hvordan visualisere avansert informasjon? Når utgjør ditt bildesyn en innovativ forskjell? Hvilke språklige bilder eller økonomiske metaforer hjelper oss med å spisse våre teorier for bedre praksis? Hva må til for å fremstille lettfattelig statistisk materiale? Hvordan rette nye øyne mot ditt indre blikk på egenutvikling, se deg selv som seende via indre arbeidsro? Hvilken betydning har indre bilder av virkelighetsnær forestillingskraft og ytre visualisering av praksisnær ideutvikling på ditt nybrottsarbeid? Hva får du øye på når du ser innover deg selv? Har du et dedikert reklamebudsjett for foliering av fimaets bilflåte? Hvor synlig er du posisjonert i det digitale markedet? Vil du forvandle kjedelig informasjon til fattbar og bevegelig grafikk? Hvilke typer drøftinger ville med fordel ha blitt smidiggjort ved hjelp av visuell støtte? Hvilke bilder frigjør i indre arbeid og hvilken bildebruk letter det pedagogiske arbeidet? Beslutningsprosesser for kjøp av store ting som for eksempel bil foregår nå online. Har du godt nok innhold på dine digitale flater?

Firmahistorisk tilbakeblikk

2000

Firmaet Visuell Refleksjon etableres via to bildekonferanser i henholdsvis Oslo og Bergen.

Visuell Refleksjon tilbyr både en underholdende og en utviklende variant av spontane fellesmalerier, presser ingen inn i sitt eget bilde. Gruppemaleri(er) for åpen scene brukes aktivt på blåturer, festlige anledninger eller firmakampanjer. Etter hvert også som samskapende uttrykk via egnet oppvarming på utviklingskurs for indre arbeid. I dag via personlig visualisering i unike omgivelser på henholdsvis en prisbelønnet seter på landet via Olavsrosen og et royalt hotell i utlandet.

                                                                              

2001

Visuell Refleksjon (VR) holdt to åpne kurs i pedagogisk visualisering på henholdsvis Kompetansesenteret AS og Vika Atrium Konferansesenter

2002

VR holder sitt første utviklingskurs i personlig visualisering. Dette feriekurset er en ramme for indre arbeidsro og utviklende frihet mellom farger og levende ord: Kurset, «Fra palett til fortelling - din utvikling mellom to uttrykk», ble gjennomført på Hurumhalvøya i samarbeid med Hurum Billedgalleri. Galleriet ble brukt som kilde til inspirasjon før kursdeltakerne fikk ta i sine pensler, utstillingslokale for deres malerier senere og endelig ramme for kursets avsluttende fortellerstund for et betalende publikum. Slik ble overgangene, eller deltakernes «indre broer» fra malerier til fortellinger, synlige og hørlige uttrykk for kreativ glede og personlig vekst. Utviklende motivjakt som indre arbeid mellom to uttrykk oppstår dermed som et egnet konsept for selvutvikling.

2004 

VR får et kreativt oppdrag av Hurum Kunstlag. Det heter "Bildeaktiviteter som ferieaktiviteter" og engasjerer både voksne og barn. Det gjennomføres på Støa i Holmsbu mellom to forskjellige utstillinger.

2010

Reflektert Visualisering «utskilles» fra Visuell Refleksjon, som søsterselskap, utelukkende for profilering, herunder utvikling/produksjon av kurs-, portrett- og kampanjevideor, videokurs, opplysningsfilm, nettbasert videoinnhold og læremidler  

                                                                                            

VR velger å tilby både 2D og 3D lasergravering i ulike krystallformer og på forskjellige glassflater.

2011 

VR bidrar til at HINT, Høgskolen i Nord-Trøndelag, får gjennomført et program for videreutdanning i pedagogisk veiledning på Frøya. Det er et samlingsbasert deltidsstudium for flere yrkesgrupper. Studiet gir teoretisk og praktisk fordypning i tilrettelegging og ledelse av individuelle og gruppebaserte veiledningsprosesser i et profesjonsperspektiv.

2012     

Nettstedet redesignes. Firmabilene og tilhengeren blir omprofilert. Ellers tilbyr vi miniatyrstudio som ny metode for pedagogisk visualisering.

 

2013

VR blir invitert som potensiell innholdsleverandør av spesifikke leveranser til Nasjonalt innovasjonssenter for oppdrett. Stormøtet om den multimediale opplevelsesdelen i «Blått kompetansesenter» ble avholdt på Multimediasenteret, NTNU.

VR henter inspirasjon fra Væksthøjskolen i Danmark, er med på et ukekurs i Mindfulness, og får med seg en metode for å kombinere oppmerksom nåpust med utviklende maleaktivitet.

VR er med på to konferanser i henholdsvis Warszawa og Lòds, filmhovedstaden i Polen. Gode "sammensmeltninger" eller smarte løsninger på forholdet mellom nettbasert videoinnhold, sosiale medier, interaktivitet og multiplattformer ble belyst og aktivt drøftet ut fra henholdsvis en nasjonal og internasjonal synsvinkel: I Lòds var det fagfolk fra Canada, England, Israel, Estland og Tyskland, foruten de polske bidragene.

2014

Nettstedet blir igjen redesignet rundt en bedre gjennomtenkt og forenklet navigasjon, hvor topp-meny-ikoner kommer i tillegg til venstre-menyens. Den nye informasjonsarkitekturen er fortsatt for ordrik, men det visuelle blir tatt mer på alvor: Tre nettvideor, flere bildeserier og en animasjon gjør firmaets spesialtjenester tydeligere på en leken og anskuelig måte. Nettsidens designstil gjøres enda mer enhetlig med reklamen på firmabilene, og fungerer bedre på tvers av flermediale plattformer.

Ellers tilbys åpne utviklingskurs igjen, nå også i utlandet og med "Mindful painting" som ny stimulans for indre arbeidsro. I tillegg blir firmaets mobile opplæringstjeneste mer synlig via visuell kompetansespredning på en mer fleksibel oppdragsbasis.

Qr koder innføres for å gi nye kunder en raskere tilgang til våre kompetansetjenester. Slik skapes flere off-/online forbindelser som funksjonelle linjer mellom folie/papir og ulike skjermbilder.

VR klarer endelig å knytte en av vinnerne av Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris for 2014 til å lage mat på Søvollen, en kultur-minne-arv-prisbelønnet seter i Østerdalen som unik ramme for noen av våre åpne utviklingskurs som feriekurs i Norge. I Polen samarbeider vi med det Kongelige Hotellet i Gdansk, holder noen av utviklingskursene der. Rammer, inspirasjonskilder og land skifter, men konseptet "Fra palett til fortelling" forblir uendret. Slik rendyrker vi tradisjonen for personlig vekst mellom to uttrykk - det intuitive maleriet og stemmen som ressurs.  

                                                                                   

2015

Jubileumsåret, med ulike jubileumstilbud, synliggjøres via gode tilbud som egenreklame via www.visuell-refleksion.no

Profilstyrken på innovasjonsledelsens spisskompetanse ble lagt ut på Linkedin: MWs karrierehistorie kan dermed også studeres nærmere som hans profesjonelle identitet på et annet nettsted. Der hvor fokuset er lagt på faglige kontaktpunkter for nettverksbygging mellom ledende personligheter og bransjeeksperter - ressurspersoner som tar et eksklusivt ansvar for hvem de er, hvordan de føler og hva de kan lykkes med alene og sammen med noen ganske få - eller flere andre.

Ellers blir VRs nettsted utvidet med en ny underside

                                                                         

Visuell Refleksjon har nylig avsluttet 50 "Visste du". Men alle publikasjoner, helt frem til 01.07.16, er fortsatt å finne som relevante glimt av nyheter og nyttige historiske tilbakeblikk i passende rekkefølge via et løpende nyhetsbilde. Fra 07.07.2013 har vi altså oppdatert undersiden "Visste du", og fått frem "nøkkelbilder" på visuell refleksjon via stimulerende bildeforståelse og inspirerende didaktikkforståelse på visuelle premisser. I og med bevissthetens underordnede rolle i forhold til det ubevisste, blir menneskets mer intuitive sider stadig viktigere. Emosjonell intelligens likeså. Men neppe uten utviklingsorientert og læringsrettet refleksjon over bilder i bruk, bildevalg og bildeaktiviteter for indre -, lærings- og innovasjonsarbeid.

Ved å kommentere variasjonen i det løpende nyhetsbildet selektivt via , har vi fokusert på hvordan vår indre virkelighet forholder seg til den ytre, fiksert på høyrehjernens intuitivt underbevisste produktivitet, for så å avgrense lærerik bildebruk og frigjørende bildesymbolikk. Dette for å vise hvordan nettopp visuell refleksjon henger sammen med bildekraft som metakraft for læringssamfunnets bildespråk via pedagogisk visualiseringsevne, personlig bildeevne og innovasjonslyst via bildespråk som metaspråk. 

Dermed har vi synliggjort vårt bildesyn, tydeliggjort egen holdning til visualisering, fremsnakket den fremsynte nytteverdien av visuell utviklingskompetanse som både nøkkelkompetanse og komplementær kompetanse, samt skjerpet blikket for metagenial foredling av bildehistorien. For i bildeforbrukets tidsalder, i omgangen med flere visningsflater, blir behovet for visuell didaktikk større og etterspørselen etter nye standarder for visuell refleksjon mer innlysende - og nyttig.

                                                   

2016

VR gjør sine firmabiler og tilhenger tilgjengelig for de som vil kjøre med vår bilreklame. Interesserte får særdeles billige biler i bruk, mot at de kjører med foliert bilreklame og på miljøvennlig gass. Så lån eller kjøp en av våre biler til en symbolsk pris. Vi får ut vår reklame til flere og du får en bil billig i drift. Skiboks og tilhengerfeste er det på alle bilene. En tilhenger har vi også til din rådighet.

Vårt nyeste spesialkurs i mindful therapy kombinerer "Mindful painting" og "Mindful Photography" som indre arbeidsro. Ta styringen over ditt tankeliv, luk ut forstyrrende indre bilder som får deg til å stivne i forventningens eller bebreidelsens modus. Via nærværets kunst vil vi gjøre mindfulness til ditt nye toleransevindu via emosjonsregulerende sjelsro, din visjonsro eller skjebnero. Vi satser dermed på en mer uttrykksterapautisk og meditativ vinkling på det vi alltid har holdt på med: Intuitiv maling i overgangen til fortellingens univers - din personlige utvikling mellom to uttrykk.

VR fikk justert sin visjon: "Praktisk synsinformasjon mellom din bildeevne og organisasjonens visualiseringsevne"

Vår tidligere visjon:

"Visuell omsorg for praktisk synsinformasjon - din personlige bildeevne, skolens og bedriftens pedagogiske visualiseringsevne eller gründerens bildekraft som innovativ metakraft."

Korsmo skole fikk nye faner for hvert trinn. Skolen fikk 17. mai faner for alle klassetrinn med Korsmo-ugla på framsiden og verdiene på baksiden. Verdipedagogisk speiler baksidene skolens verdier, mens forsidene profilerer skolen med logo og ordenstall trinn for trinn. VR lot skolen få utnytte den digitale sidegevinsten, via et lettere redesign, ved å ta i bruk logoene sammen med de trinnvise verdiene på all elektronisk post, digitale visningsflater og trykte ukeplaner. Selv SFO ble inkludert i den "digitale sminken" for identitetsskapende fornyelse. 

VR fikk ferdigstilt syv digitale bannere for å synliggjøre vårt tjenestetilbyd ytterligere. Dermed har vi gått omveien via mye tekst til visuelle løsninger. Fra egenetableringen i 2000 til i dag har vi utviklet oss på en rolig måte, videreutvikler oss ikke lenger via et stressende ambisjonsnivå.

I uke 38 i september holder vi et ekslusivt kurs i visuell didaktikkforståelse og læringsbevisst visualisering. Dette åpne kurset er en milepæl i firmaets historie, og vil kun bli gjennomført denne ene gangen i september 2016. Etter denne datoen selger vi samme kursinnhold kun som interne kurs over hele landet, eventuelt som konferansebidrag i komprimert form.

Vi vil ikke fiksere på apper eller bestemte visningsflater, men fokusere på praktisk synsinformasjon i læringsvirksomhet. Læringssamfunnets bildespråk som metaspråk vil være kursets hovedfokus. Dette via visuell didaktikk som nøkkelkompetanse og visuell refleksjon som nøkkelferdighet. Bildevalg, bildeaktiviteter og bildeforløp for intuitiv åpenhet, emosjonell intelligens vil bli foredlet via vårt innovative bildesyn og mer fleksibel formidlingsklarhet. Effektmålenes overføringsverdi vil speile kvalitet via relevant autentisitet, aktuell metagenialitet, åpen interaktivitet og sterkere grad av nevroplastisitet. Den digitale tidsalderens informasjonstilfang er uendelig, muligheten for visuell refleksjon likeså. Derfor trenger vi litt bildero som relevante perspektivskift og nyttig refleksjonskvalitet, ikke digitalfri som en innbildt frihet.

2017

Vi endret vår oversikt over åpne kurs til både en oversikt og delvis en orientering om mulige rammer for grupper som ønsker å forhåndsbestille kurs som samlet gruppe.

Vi lanserte vårt digitale galleri med motiver for salg og utleie via trykk på lerret eller fotofolie. Ulike tjenester ble knyttet til denne lanseringen. Nå kan ulike bidragsytere også komme med deres visuelle uttrykk under NYHETER. Dette mot et fast honorar for hver gang deres bilder kommer på trykk via vår videreformidling og videresalg.

Vi introduserte ulike konkurranser i regi av VR: Foto-, didaktisk regi-, didaktisk design- og veggbasert videokonkurranse. I tillegg mottar vi, som noe helt nytt, oppdrag som kommunikasjon i storformat: Fasadedesign for store vegger, veggbasert videoinnhold eller veggvideor for store flater i forbindelse med arrangementer eller større anledninger/markeringer som innebærer synlig projisering gjennom laserprojektorer og kreativ regi via unik medvirkning.

Daglig leder påtar seg et overraskende ekstra verv utenfor firmaets visuelle tjenesteutvikling som risikovillig komforsone. Han tar ansvaret for den filosofiske ledelsen av "Filosofisk kafè" i Kongsvinger. Målet er en god, inkluderende samtale som sår økt innsikt. Ikke en samtale som skal vinnes, men en samtale som får flere til å forstå bedre. 
Han er vant til å holde både informasjonsfilosofi og pedagogisk filosofi på et allment nivå, så dette blir bra.

Med veggvideo som fasadekommunikasjon i storformat og laserprosjektører er vi fortsatt med på noe nytt og spennende. Ellers: Lasergravering i ulike krystaller seiler forsiktig opp som særpregsbevaring av minner stadig flere ønsker å gjøre permanent.

2018

Vi gjør plass til flere nyheter. Vennligst klikk

                                                                  i menyen til venstre. Samme sted finnes eksempler på hva vi mener med innovativ visualisering.

 

2026

I fremtiden ser vi for oss et Synlig ressurssenter for indre/ytre visualiseringsmetodikk, utvikling av fornyelse innenfra og videreutvikling av innovativ metadidaktikk. Aktiv hukommelse på visuelle premisser, "Mindful painting" som utviklende frihet for indre arbeidsro via bildero, metaoppmerksomhet for stressfri oppnåelsesenergi, mestringslidenskapelig metanoia og metagenial posisjonering, vil fortsatt foredle bilder for livskraft og innovasjonskraft - tjene som visuell utviklingskompetanse for foredlingen av menneskelige ressurser og gründerspirers risikomestring. Vi holder fast i vår visjon hele veien fra intuitiv kildekraft som praktisk metakraft via relevant bildekraft til uanstrengt innovasjonskraft.

Marek Wielgosz,

utvider av nevroplastisitet
via visuell fornyelse av fornyelse

veiledning@visuell-refleksjon.no

mobil                   997 22 627

 

Copyright © Visuel Refleksjon